Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2023 / 10 / 26

Re­kord­ut­bud av yr­kes­ut­bild­ning­ar ge­nom nytt sam­ver­kans­av­tal

Ändring av Skollagen gällande planering och dimensionering av yrkesvux började gälla den 1 juli 2023. Uddevalla kommun, Orust kommun och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) har valt att ingå ett samverkansavtal med start 1 juli 2023.

Kick-off för ökad samverkan

I slutet av augusti samlades chefer, rektorer, administratörer, kommunikatörer och studie- och yrkesvägledare inom avtalet för att hitta gemensamma nämnare och skapa en ny väg framåt i arbetet med yrkesvux. Det blev en energifull och givande dag där många fann nya kollegor över kommungränserna.

Vi stärker regionens konkurrenskraft och kompetensförsörjning genom att samverka kring våra yrkesutbildningar. Vi ser också fram emot att starta helt nya yrkesutbildningar tillsammans.
– Malin Kumlin, Verksamhetschef Kunskapsförbundet

Nytt samverkansavtal

Det nya avtalet mellan Uddevalla, Orust och Kunskapsförbundet gäller yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Tillsammans ska man planera och samverka kring yrkesutbildningsutbudet utifrån vuxnas efterfrågan och behov av utbildning och arbetsmarknadens behov. Det innebär att kommuninvånare kan söka utbildningar inom samverkansområdet och få tillgång till ett bredare och mer tillgängligt utbud. Det är fortfarande hemkommunen som utefter sin budget beslutar om man beviljar ansökan om att läsa i en annan kommun. Kommunerna kommer bevilja ansökningar i så hög grad som är möjligt.

Ändringar i skollagen

Riksdagen har beslutat om ändringar i Skollagen kring gymnasial yrkesutbildning i gymnasieskolan och komvux. Ändringarna innebär att minst 3 kommuner ska samverka kring sin planering och dimensionering av yrkesutbildningar. Syftet med ändringarna är att:

  • öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå
  • underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och
  • förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Lagändringarna om samverkan börjar gälla den 1 juli 2023. Bestämmelser om fritt sök tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Här kan du läsa regeringens proposition som beslutades 16 juni 2022:
Prop. 2021/22:159: Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.

Ansökan är öppen

Här kan du se hela utbudet av yrkesutbildningar som startar våren 2024. Ansökningsperioder och sista ansökningsdag kan skilja sig åt i de olika kommunerna.

Kunskapsförbundet Väst
Orust Vuxenutbildning
Uddevalla Vuxenutbildning