Kunskapsförbundet Väst

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (Organisation)
Kunskapsforbundet Väst
462 85 Vänersborg

Dataskyddsombud
Kunskapsförbundet Väst
462 85 Vänersborg
dataskyddsombud@kunskapsforbundet.se

Vad är personuppgifter
Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Rättslig grund till att vi använder personuppgifter
Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige, vilket är Kunskapsförbundet Väst, måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Varför använder vi personuppgifter
Kunskapsförbundet Väst behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses, till exempel för att kunna ge dig bättre service.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi
Personuppgifter om dig som vi hanterar är till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer eller annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Uppgifter som vi är skyldiga att lämna vidare
Vissa uppgifter om dig som är studerande är vi som myndighet skyldiga att lämna vidare. Det kan vara statistiska uppgifter till SCB eller uppgifter om din studiegång till CSN.

Dina rättigheter
Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet  som myndighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kunskapsförbundet Väst har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kunskapsförbundet Väst så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

  • Du har rätt att få en bekräftelse från Kunskapsförbundet Väst att dina personuppgifter behandlas av Kunskapsförbundet Väst och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:
  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@kunskapsforbundet.se

Kameraövervakning på våra skolor
För att du ska känna dig trygg så har vi larm, lås och kameraövervakning på våra skolor.

Kamerabevakning bedrivs i enlighet med lagen Kameraövervakningslagen (2013:460) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Det inspelade materialet sparas i maximalt 5 dagar.

Endast ett fåtal utsedda personer på Kunskapsförbundet har tillgång till materialet. Ingen ljudupptagning görs.

Materialet används endast för verifiering av person och händelse till exempel vid skadegörelse, hot och våld.

Anser du att du blivit felaktigt övervakad kan du vända dig till Kunskapsförbundets dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Du har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se