Kunskapsförbundet Väst

Hur söker jag inackorderingstillägg?

Här finns information om hur du söker inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utgår inte för dig som sökt busskort/kontantersättning för resor. Inackorderingstillägg kan beviljas för dig som är folkbokförd i Vänersborgs Kommun eller Trollhättans Stad om den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag.

Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Inackorderingstillägg kan utgå längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tänk på att du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Här hittar du ansökningar om inackorderingstillägg

Ansökan för inackorderingstillägg

Du som sökt fristående gymnasieskola eller riksinternatskola ska söka inackorderingstillägg hos CSN

Ansökan skall kompletteras med intyg där skolan styrker elevens skolgång vid höstterminens start.

Du som väljer att studera i annan kommun, trots att programmet finns att välja i din egen hemkommun har ej rätt till inackorderingstillägg.

Hur du överklagar beslut angående inackordering:
Beslutet överklagas genom skrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock skickas till Kunskapsförbundet Väst, 462 85 Vänersborg. Tala om vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att kunna prövas skall överklagandeskrivelsen ha inkommit till Kunskapsförbundet Väst inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.