Kunskapsförbundet Väst

Hur söker jag inackorderingstillägg?

Här finns information om hur du söker inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas för dig som är folkbokförd i Vänersborgs Kommun eller Trollhättans Stad om den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag. Inackorderingstillägg utgår inte för dig som sökt busskort/kontantersättning för resor. 

Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Inackorderingstillägg kan utgå längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg som utbetalas från Kunskapsförbundet: 1910kr (gäller för kalenderår 2024). Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under sommarmånaderna juni-juli-augusti.

Återkrav om du avbryter studierna
Vid beviljat inackorderingstillägg är du som elev ansvarig att meddela Kunskapsförbundet Väst om du avbryter dina studier, flyttar hem eller ändrar folkbokföringskommun. Det är för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.

Har du sökt en friskola?
Du som sökt fristående gymnasieskola ska söka inackorderingstillägg hos CSN

Tänk på att du måste göra en ny ansökan inför varje läsår!

Här hittar du ansökningar om inackorderingstillägg

Ansökan för inackorderingstillägg

Ansökan skall kompletteras med studieintyg där skolan styrker elevens skolgång vid höstterminens start och kopia på hyreskontrakt (gäller första gången du söker inackorderingstillägg).

Du som väljer att studera i annan kommun, trots att programmet finns att välja i din egen hemkommun har ej rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever som är folkbokförda i Trollhättan Stad eller Vänersborgs kommun.

Inackorderingstillägg som utbetalas från Kunskapsförbundet: 1910kr (gäller för kalenderår 2024). Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under sommarmånaderna juni-juli-augusti.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer av Kunskapsförbundet Väst användas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

 

Svaret på ansökan skickas till den här e-postadressen.

Bifoga kopia på ditt hyreskontrakt

För dig som ansöker för första gången; vänligen bifoga en kopia på ditt hyreskontrakt.

Bifoga intyg från skolan att du påbörjat din utbildning

För dig som ansöker för årskurs 1: Vänligen bifoga en kopia på intyg från skolan som styrker att du har påbörjat din utbildning.

 

Hur du överklagar beslut angående inackordering:
Beslutet överklagas genom skrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock skickas till Kunskapsförbundet Väst, 462 85 Vänersborg. Tala om vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att kunna prövas skall överklagandeskrivelsen ha inkommit till Kunskapsförbundet Väst inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.