Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2014 / 11 / 14

Skolinspektionen har granskat oss

Skolinspektionen har granskat Birger Sjöberggymnasiet, vuxenutbildningen i Vänersborg och Kunskapsförbundet som huvudman.

Skolinspektionens uppdrag är att hitta brister i utbildningarna så att vi kan åtgärda dem och Skolinspektionen anser bland annat att kunskapsresultaten inte är tillräckligt bra och att förbundets kvalitetsarbete behöver stärkas. Kunskapsförbundet behöver fortsätta och fullfölja det påbörjade arbetet med att utveckla förbundets kvalitetsarbete, säger Skolinspektionen.

På Birger Sjöberggymnasiet är kunskapsresultaten otillräckliga, många elever når inte godkänt i samtliga kurser och det är stora skillnader i resultat mellan olika kurser. Tillsynen visar att alla elever inte får arbetsplatsförlagt lärande (APL) i den utsträckning och på det sätt de har rätt till. Det finns också brister i arbetet med betygssättningen.

Tillsynen visar även brister i vuxenutbildningen i Vänersborg när det gäller särskild utbildning för vuxna. Studietakten är för låg för att eleverna ska kunna avsluta sina studier inom rimlig tid. Det finns även brister i betygsättningen

Skolinspektionen menar att ett grundläggande problem är förbundets systematiska kvalitetsarbete som ännu inte förankrats i alla verksamheter – bland annat till följd av rektorsbyten. Ansvariga på både förbunds- och skolenhetsnivå saknar därför tillräklig kunskap om vad som behöver förbättras för att ge alla elever möjlighet att nå utbildningens mål. Särskilt svag är kännedomen om vuxenutbildningen.

Vilka styrkor ser Skolinspektionen?

Skolinspektionens uppdrag är att hitta brister i utbildningen men de konstaterar ändå en rad styrkor. På Birger Sjöberggymnasiet upplever Skolinspektionen att lärandemiljön fungerar väl. Eleverna är trygga och trivs, det finns en tillgänglig och uppskattad elevhälsa, lokalerna är välrustade och det finns ett bra skolbibliotek.

Inom vuxenutbildningen ser Skolinspektionen att kunskapsresultaten är relativt goda. Fler än genomsnittet avslutar sina kurser och eleverna på SFI går igenom utbildningen snabbare än i riket.