Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 02 / 28

Information om Coronaviruset (covid-19)

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan oavsett i vilka områden de har rest. Elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Droppsmitta
Coronaviruset överförs via droppsmitta. Detta innebär att smittämnen överförs till slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar (aerosol) från hosta, nysning eller kräkning. Dropparna når inte längre än en armlängds avstånd.

Hygienrutiner
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Utbyten
Vad gäller utbyte av studenter mellan Kunskapsförbundet och övriga länder följs utrikesdepartementets rekommendationer som i nuläget är avrådan från resa till Kina och Iran. Dessa rekommendationerna följs upp kontinuerligt.

För mer information läs vidare på folkhälsomyndighetens sida