Vuxenutbildningen

Kompetensplattform Trollhättan/Vänersborg

Lokal kompetensplattform handlar om matchning mellan utbildning och kompetensbehov. Behovsinventeringar görs i både Trollhättan och Vänersborg.

KOMPETENSPLATTFORM

Inom näringsliv och offentlig verksamhet förändras och utvecklas verksamheten kontinuerligt. Tillgång till kunskap och kompetens är av stor betydelse för utveckling och konkurrenskraft för både näringsliv och offentlig verksamhet.

En kompetensplattform utgör ett viktigt verktyg för matchning av utbildningar och arbetslivets behov, både regionalt och lokalt. Insatserna ska bidra till att möta näringslivets och den offentliga sektorns behov av kompetens samt ta hänsyn till individernas behov.

Det är ett regeringsuppdrag att arbeta med insatser som förstärker och vidareutvecklar de regionala kompetensplattformarna.

Regeringsdirektiv
• Öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt
• Stimulera till ökad samverkan med regionala/lokala aktörer och med redan etablerade samverkansformer
• Ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser

 

LOKAL KOMPETENSPLATTFORM

Kompetensplattform Västra Götaland

Visionen för Kompetensplattform Västra Götaland är att alla regionens invånare skall ha tillgång till kompetensutveckling som skapar utveckling och möjligheter för framtidens arbetsmarknad. Det övergripande målet innebär överensstämmelse på arbetsmarknaden mellan behov och efterfrågan av kompetens och utbud av utbildningar. Kompetensplattform Västra Götaland är en gemensam process där Västra Götalandsregionen tillsammans med de fyra kommunalförbunden avser att kartlägga, analysera och prognostisera kommande kompetensbehov och verka för att en bättre överensstämmelse på arbetsmarknaden uppstår. För att åstadkomma detta krävs en god samverkan mellan arbetsmarknadens parter och utbildningsväsende på alla nivåer.

Kompetensplattform delregional fyrbodal

Arbetet med kompetensplattformen på regional nivå kräver också en motsvarande struktur i kommunerna. Arbetet i de lokala kompetensråden skall vara till gagn för kommunens arbete men också bilda underlag för ytterligare en nivå. Därför kommer en delregional kompetensplattform att bildas som har till uppgift att sammanställa och analysera utbildningsbehovet för ett större geografiskt område. Analyserna på båda nivåerna skall bilda ett underlag för utbildningsanordnare.

Lokal kompetensplattform Trollhättan och Vänersborg

Kompetensplattformens roll på lokal nivå är att inhämta information för analys av utbildnings- och kompetensbehovet i Trollhättans- och Vänersborgs kommun. Analysen skall gälla hela arbetslivet d v s analysera behovet både i näringslivet och hos offentliga arbetsgivare men även ta hänsyn till individens behov. Arbetet organiseras genom avdelningen Individ & Samhälle i Kunskapsförbundet Väst. Studie- och yrkesvägledare möter individernas behov, kompetensmäklaren möter företag och organisationer för att bevaka det lokala kompetensbehovet. Tillsammans med branschnätverk, näringslivsavdelningar, arbetsförmedling, behovsinventeringar, nätverk och samarbetspartners tar vi fram analysunderlag gällande efterfrågan på kompetensutvecklingsinsatser, samt är med och påverkar hur utbudet skall se ut i Trollhättan och Vänersborg.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED BEHOVSINVENTERING

Vuxenutbildningen arbetar med behovsinventering för att hela tiden bli bättre på att erbjuda rätt utbildningar. I behovsinventeringarna tar vi hänsyn till följande:

  • Service mot kommuninvånarna:bild behovsinventering

För att kunna tillgodose individernas efterfrågan på utbildning för karriär och personlig utveckling.

  • Arbetsmarknadens behov:

Genom kontakter med näringsliv, offentlig verksamhet eller organisationer få ett underlag för att kunna tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov.

  • Samhällseffektivitet:

Bra behovsinventeringar skapar möjligheter för ett effektivare utbildningssystem genom en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av utbildning.

 

Att medverka

Organiseringen av arbetet pågår och mer information kommer att tas fram efter hand. Vill du medverka eller få mer information, är du välkommen att kontakta oss