Vuxenutbildningen

GDPR | Dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (Organisation)

Kunskapsförbundet Väst
462 85 Vänersborg

Dataskyddsombud

Kunskapsförbundet Väst
462 85 Vänersborg
dataskyddsombud@kunskapsforbundet.se

Vad är personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Rättslig grund till att vi använder personuppgifter

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige, vilket är Kunskapsförbundet Väst, måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Varför använder vi personuppgifter

Kunskapsförbundet Väst behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses, d v s din utbildning.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi

Personuppgifter om dig som vi hanterar är till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

För eventuell hantering av känsliga personuppgifter inhämtar vi alltid ditt samtycke.

För publicering av bilder eller filmer där du som studerande är med måste vi också ha ditt samtycke.

Uppgifter som vi är skyldiga att lämna vidare

Vissa uppgifter om dig som är studerande är vi som myndighet skyldiga att lämna vidare. Det kan vara statistiska uppgifter till SCB eller uppgifter om din studiegång till CSN och till UHR.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet som myndighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, fullständiga, relevanta och nödvändiga.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kunskapsförbundet Väst har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kunskapsförbundet Väst så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke.

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Som myndighet har vi lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter och då gäller inte rätten till radering.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Kunskapsförbundet Väst utreder om du har rätt till radering.

Du har rätt att få en bekräftelse från Kunskapsförbundet Väst att dina personuppgifter behandlas av Kunskapsförbundet Väst och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta din rektor eller mejla dataskyddsombud@kunskapsforbundet.se

Kameraövervakning på våra skolor

För att du ska känna dig trygg så har vi larm, lås och kameraövervakning på skolorna Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet.

Kamerabevakning bedrivs i enlighet med lagen Kameraövervakningslagen (2013:460) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Det inspelade materialet sparas i maximalt 14 dagar.

Endast ett fåtal utsedda personer på Kunskapsförbundet har tillgång till materialet. Ingen ljudupptagning görs.

Materialet används endast för verifiering av person och händelse till exempel vid skadegörelse, hot och våld.

Anser du att du blivit felaktigt övervakad kan du vända dig till Kunskapsförbundets dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se