Vuxenutbildningen

Rätt, behörighet och urval

Rätt att delta i utbildning och urval till utbildning inom vuxenutbildningen regleras av lagar och förordningar.

Nedan kan du läsa om rättighet, behörighet och urval till olika utbildningar inom olika skolformer.
I länklistan längre ner till höger finner du länkar till lagar och förordningar.

Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan inklusive träningsskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Syftet med utbildningen på gymnasial nivå är att ge kunskaper som motsvarar utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Läs mer om Lärvux här

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Utökad rätt att läsa upp behörighet inom komvux

Grupp I
Sökande som har rätt till vuxenutbildning antas i första hand – sökande som faller inom rättighetslagstiftningen – Syv gör bedömning vid behov.
Regleras av Skollagen, SFS 2010:800. 20 kap, 19 §

Om det är fler sökande än antal utbildningsplatser till en gymnasial kurs görs därefter ett urval av sökande till varje kurs. Sökande delas då in i följande urvalsgrupper.

Grupp II.
Sökande som studerar inom grundläggande nivå och/eller gymnasial nivå med en upprättad individuell studieplan och i direkt anslutning till innevarande studieperiod gör en anmälan om fortsatta studier (återsökande) antas i första hand.

Grupp III.
Nysökande, som inte studerar inom grundläggande nivå och/eller gymnasial nivå i direkt anslutning till föregående studieperiod, antas i tredje hand.

Om det är fler sökande än platser till en kurs prioriteras den som har lägst utbildning i första hand. Den som redan har ett betyg i sökt kurs prioriteras sist i urvalet till gymnasiala kurser.