Magnus Åbergsgymnasiet

Modersmålsundervisning i Kunskapsförbundet Väst

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

Modersmål är på gymnasienivå uppdelat i tre kurser: Modersmål 1 och Modersmål 2 samt kursen Modersmål – aktiv tvåspråkighet.

Målet är att eleverna ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och under sådana former att elevernas personliga utveckling och självkänsla främjas. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområden som eleverna. Modersmålsläraren måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Modersmål som erbjuds på Kunskapsförbundet Västs gymnasieskolor är bl.a. arabiska, finska, persiska, romani chib (arli), somaliska, serbiska, thailändska, bosniska, dari, albanska, tigrinja, kurmanji, sorani, pashto och teckenspråk.

Vi anordnar distansundervisning via Telebild. Vi organiserar även studiehandledning på olika språk i gymnasieämnen.

Vem ansvarar för stöd, undervisning och studiehandledning?
Kommunen har huvudansvar för barnomsorg och skola. Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever och med lämpliga lärare. Detta gäller ej de nationella *minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddish och romani chib där elevantalet kan vara färre.

Modersmålsundervisningen kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckliga grupper. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

*Genom en anslutning till EU regler år 2000 har Sverige de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddish.

Vem kan få stöd, undervisning och studiehandledning på sitt modersmål?
Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma med en av sina föräldrar eller vårdnadshavare kan få undervisning i sitt modersmål. För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges till elever som inte talar språket i hemmet. Detta gäller även adoptivbarn.

En elev har rätt att få modersmålsundervisning i sammanlagt sju läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet.

Denna begränsning gäller ej om eleven har särskilda behov, läser modersmål som modernt språk eller individuellt val eller har samiska, meänkieli, romani chib, finska eller annat nordiskt språk som modersmål.

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i sådan undervisning även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Detta förutsätter att eleven har goda kunskaper i modersmålet, och att han eller hon önskar få sådan undervisning.