Nils Ericsonsgymnasiet

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats.

Vad är APL?

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl) och kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program.

Gymnasieförordningen definierar arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039.

Gymnasieskolan
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Apl ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska apl eller praktik förekomma.
Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

Gymnasiesärskolan
Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.

Handledning

För en elev på arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms vara lämplig. Handledaren är viktig när det gäller att få eleven att utvecklas yrkesmässigt. Det kan vara en fördel att dela handledaransvaret på arbetsplatsen så att eleven alltid har någon att vända sig till.

Arbetsplatsen ska genom handledaren ge eleven möjlighet att pröva på olika arbetsmoment och att, i slutet av utbildningen, fördjupa sig inom valt yrke.

Handledaren på arbetsplatsen behöver inte alltid vara den person eleven framförallt arbetar med. Huvuduppgiften för en handledare är snarare att planera, styra och följa elevens yrkesträning.
Eftersom utbildning på arbetsplatsen och i skolan kompletterar varandra, bör eleven erbjudas en mångsidig yrkesträning på arbetsplatsen.

(Källa: Skolverket)