Vuxenutbildningen

Strategiskt samarbete i Trollhättan

Följande partners ingår i det strategiska samarbetet i Trollhättan.

 • Arbetsförmedlingen i Trollhättan
 • Företagsnätverk
 • Lokala företagsföreningar
 • Näringslivskontoret i Trollhättans Stad
 • Programråd Gymnasieskolan

 

 

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingen är en statligt ägd myndighet. Det är genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande som man skall förse arbetsmarknaden med rätt kompetens. Förutsättningen för att man ska klara sitt uppdrag är kundkontakter. Det ska vara lätt att ta del av Arbetsförmedlingens service. Det finns lokalkontor över hela landet.

Vuxenutbildningens samarbete med Arbetsförmedlingen i Trollhättan

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen genom att ta del av deras statistik samt återkommande avstämningsmöte med både chefer och handläggare på det lokala kontoret.

Prognoser vi tar del av finner ni på startsidan under Arbetsförmedlingen.

De listade företagsnätverken nedan verkar på ett eller annat sätt i Trollhättan. En del av dessa nätverk är rena branschnätverk medan andra är mer övergripande och sträcker sig över flera kommungränser. Vuxenutbildningen samarbetar på olika sätt med dessa aktörer.

[table id=5 /]

De lokala företagarföreningarna består av de företag som finns inom ett geografiskt område i Trollhättan. Det kan därför finnas företag inom olika branscher i de lokala företagarföreningarna.Vuxenutbildningen besöker dessa nätverk för att ta reda på lokala kompetensbehov.

[table id=7 /]

Att samarbeta med kommunens näringslivskontor är mycket viktigt ur strategisk synvinkel, detta eftersom mycket av det som sker inom näringslivs utveckling i kommunen går via näringslivskontoret, dessutom har näringslivskontoret kännedom om kommande etableringar m.m. Samarbetet sker genom återkommande avstämningsmöte, samt vid specifika behov.

Detta samarbete ger Vuxenutbildningen kännedom om var det kommer att finnas lokala behov av kompetensförsörjning, vilket underlättar planerandet av framtida utbildningar.

Vuxenutbildningen kan också snabbt erbjuda nyetablerade företag kompetensutvecklingspaket i syfte att säkerställa att det finns rätt kompetens för företagen.

Näringslivsstrategi för Trollhättans Stad

Trollhättans Stad har tagit fram en näringslivsstrategi som bland annat innehåller riktlinjer och mål för att öka antalet sysselsättningstillfällen samt att bredda näringslivet i Trollhättan.

Här är ett utdrag från Trollhättans Stads näringslivsstrategi:

 • Vårda befintliga företag. Prioritera växande företag i alla branscher som ökat i omsättning och antal anställda med minst 20 % under de senaste tre åren. Företagen skall ha minst 5 anställda och minst 5 miljoner kr i årsomsättning. Därutöver skall vi ha speciellt fokus på de stora företagen.
 • Nyföretagande. Stimulera nystarter i växande branscher och framtidsbranscher
 • Attrahera etableringar. Attrahera värdefulla varumärken/företag inom klustren fordon, flyg, kreativ näring och e-handel.

Dessutom har Trollhättans Stad tagit fram 4 prioriterade områden:

 • Flyg och rymd
 • Fordon
 • Kreativ näring
 • E-handel

Mer från näringslivskontoret i Trollhättan hittar du här.

Programråd sker på gymnasieskolornas utbildningsprogram med företrädare från företag. Det leds av gymnasieskolan, men har ofta med representanter från Vuxenutbildningen.

På programråden diskuteras utbildningsupplägg, kommande kurser, praktikplatser etc med de företag som deltar. För vuxenutbildningen är dessa programråd viktiga för framtida yrkesutbildningar på gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

Strävan i programråden är att det skall vara övervägande företagsrepresentanter.

Nedan följer en uppdelning i sektorer där det förekommer specifika programråd.

Servicesektor

 • Handel och Administration
 • Hotell och Turism
 • Restaurang och Livsmedel

Bygg/anläggning

 • Bygg
 • Måleri
 • El installation
 • El Distribution
 • VVS/Fastighet

Tjänstesektor

 • Vård och Omsorg
 • Barn och Fritid

Industri/Tekniksektor

 • Fordon och Transport
 • Industri/Teknik (Teknik College)